Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowanie projektu: "Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie"

W dniu 19 stycznia 2022 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: “Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie”. W imieniu stron umowę podpisali: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, p. Artur Michalski oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Błażej Ostoja Lniski.

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji (95% kosztów kwalifikowanych) w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 “Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, a pozostałe koszty (w tym koszty niekwalifikowalne, wkład własny oraz podatek VAT) pokryje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie odrębnego porozumienia.

Wartość (ogółem) brutto – 10 845 567,00 zł

Zgodnie z umową, przewidywany koszt (netto) – 8 817 536,00 zł.

Wydatki kwalifikowalne – 7 702 087,00 zł, w tym:

 1. Kwota dotacji z NFOŚiGW (95% dofinansowania) – 7 316 982,00 zł;
 2. Wkład własny ASP w Warszawie (5%) – 385 105, zł;

Wydatki niekwalifikowalne:

 1. Wkład własny – 1 115 449,00 zł;
 2. Podatek VAT – 2 028 034,00 zł.

 

TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU BUDYNKÓW

            Przedmiotowa inwestycja polega na termomodernizacji zabytkowego kompleksu budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8, w których mieszczą się siedziby wydziałów Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE BĘDZIE SKŁADAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

 1. Podłoga w piwnicy – ocieplenie oraz osuszenie i wykonanie izolacji wodoszczelnej;
 2. Osuszenie i wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian piwnicy - ok. 780 m2;
 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie;
 4. Wymiana - okna zewnętrzne wraz z odtworzeniem ram skrzynkowych drewnianych
  i oryginalnych podziałów (278 szt.);
 5. Wymiana - okna zewnętrzne w dachu (45 szt.);
 6. Wymiana - drzwi zewnętrzne (12 szt.);
 7. Wymiana orurowania, izolacji i armatury instalacji c.w.u. Montaż sterowania czasowego obiegiem cyrkulacyjnym;
 8. Modernizacja instalacji c.o. wyposażonej w zawory regulacyjne, grzejniki z zaworami termostatycznymi . Montaż nowego orurowania i izolacji cieplnej;
 9. Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne – 845 szt.;
 10. Montaż instalacji fotowoltaicznej – 39,22 kWp (106 paneli);
 11. Montaż systemu BMS (z funkcjonalnością monitorowania i zarzadzania systemami energetycznymi i grzewczymi) i 25 (liczników zapewniających pomiar efektów modernizacji energetycznej: 22 szt. dla oświetlenia, 2 szt. dla urządzeń pomocniczych i 1 szt. dla ciepła).

 

OPIS CELÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA

            Problemem Miasta Warszawy i całego województwa jest zły stan środowiska naturalnego,
w tym powietrza atmosferycznego. Celem głównym projektu jest: zmniejszenie zużycia energii,
a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie położonego
przy ul. Myśliwieckiej 8. Cele projektu są zgodne z celami programu priorytetowego.

 

GŁÓWNY CELEM PROJEKTU JEST:

 1. Zmniejszenie emisji CO2 (Mg/rok) – 297,21;
 2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach niepublicznych (GJ/rok) – 2 940,20 ;
 3. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych – 184 238,55 zł.;
 4. Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych (MWh/rok) – 38,24.

 

W oparciu o cel główny określone zostały cele szczegółowe projektu:

 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię;
 2. Redukcja ubytków ciepła z budynku, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii;
 3. Podniesienie atrakcyjności Warszawy i województwa mazowieckiego;
 4. Poprawa warunków bytowych, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynku.

            Realizacja zakresu prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu przyczyni się
do znaczącego zmniejszenia energochłonności budynku i poprawi komfort jego użytkowania
w stosunku do stanu aktualnego.

            Przedmiotowy obiekt (po termomodernizacji) będzie spełniał wymagania efektywności energetycznej przy zachowaniu normatywnych wymagań temperaturowych i krotności wymian powietrza świeżego, wskaźnik EP (energii pierwotnej) będzie niższy od wymaganego.

 

W wyniku realizacji prac nastąpi:

 1. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię końcową, co stanowi oszczędność 46,42%;
 2. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną, co stanowi oszczędność 55,63%;
 3. Redukcja rocznej emisji CO2, co stanowi oszczędność 46,51 %;
 4. W ramach inwestycji zostaną zastosowane OZE (instalacja fotowoltaiczna) – roczna oczekiwana produkcja energii z paneli fotowoltaicznych 38,24 MWh/rok;
 5. Roczna oszczędność kosztów eksploatacyjnych wynosi 184 238,55 zł /rok.

            Cel główny projektu i cele szczegółowe, odnoszą się w główniej mierze do użytkowników budynku oraz potencjalnych beneficjentów, czyli mieszkańców całego województwa mazowieckiego.

 

OPIS PODSTAWOWYCH PRZESŁANEK UZASADNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA:

            Realizacja zakresu prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu przyczyni się do znaczącego zmniejszenia energochłonności budynku i poprawi komfort jego użytkowania w stosunku do stanu aktualnego. Przedmiotowy obiekt po termomodernizacji będzie spełniał wymagania efektywności energetycznej przy zachowaniu normatywnych wymagań temperaturowych i krotności wymian powietrza świeżego, wskaźnik EP (energii pierwotnej) będzie niższy od wymaganego.

Cele niemierzalne:

 • Obszar stanie się bardziej przyjazny dla mieszkańców i inwestorów;
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie zanieczyszczeniom;
 • Poprawa walorów turystycznych regionu;
 • Poprawa jakości powietrza;
 • Poprawa zdrowia i standardu życia mieszkańców;
 • Poprawa warunków użytkowania budynku;
 • Poprawa świadomości ekologicznej obywateli Formalnoprawne;
 • Dostosowanie się do obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w kraju i w UE;
 • Ekonomiczno-gospodarcze;
 • Zwiększenie wartości majątku budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 poprzez budowę nowych urządzeń oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych;
 • Zmniejszenie obciążenia budżetu ASP, poprzez spadek kosztów eksploatacyjnych budynku.
 • Projekt jest neutralny wobec polityki równości szans. Rozwiązania projektowe zapewniają równy dostęp do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

            Ponadto, dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo pracy oraz standard prowadzenia zajęć i – co najważniejsze – zatrzymana zostanie postępująca degradacja tego cennego dokumentu rozwoju stołecznego budownictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w szczególności w zachodniej części budynku usytuowanej na skarpie.

Termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych planowany jest na połowę 2022 r., a zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia – na 30.06.2023 r.

            W kolejnym etapie, dofinansowanym prawdopodobnie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planowany jest m.in. remont elewacji oraz odwodnienie dachów, izolacja ścian wewnętrznych oraz wymiana tynków na sufitach i ścianach piwnic, a także roboty instalacyjne i kanalizacyjne. Zwieńczeniem inwestycji w ostatnim etapie będzie montaż wind i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 Strategia rozwoju ASP w Warszawie w zakresie modernizacji obiektów

            Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 to największa inwestycja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od momentu zakończenia przebudowy Pałacu Czapskich w 2021 r. Wpisuje się w ambitną strategię rozwoju Uczelni w zakresie modernizacji oraz rozbudowy obiektów ASP. W ciągu ostatniego roku w ramach jej realizacji możliwe było m.in.  zakończenie z sukcesem przebudowy Pałacu Czapskich i jego pełne wyposażenie, przebudowa ogrodu wewnętrznego pałacu oraz dziedzińca od strony Krakowskiego Przedmieścia, rozpoczęcie dostosowania obiektów ASP do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przystąpienie do wyczekiwanego od wielu lat montażu wind w budynkach wydziałów Malarstwa i Grafiki, czy też zainicjowanie prac projektowych w zakresie przebudowy budynku Wydziału Sztuki Mediów przy ul. Spokojnej 15. Wszystkie wymienione powyżej działania zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.