Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Na zielonym tle hasło Jesteśmy tu dla Was - komisja ds. Etyki ASP w Warszawie

Komisja ds. Etyki ASP w Warszawie

Opublikowano 2 lutego 2023

Komisja ds. Etyki jest ciałem opiniotwórczym i opiniodawczym Rektora oraz Senatu ASP w Warszawie. Jej podstawowym zadaniem jest reagowanie na przypadki naruszenia standardów etycznych we wszystkich obszarach działalności uczelni.

Zadania Komisji ds. Etyki

Komisja rozpatruje zgłoszenia wszystkich członkiń i członków społeczności ASP w Warszawie: studentek / studentów, doktorantek / doktorantów, nauczycielek / nauczycieli akademickich oraz pracowniczek / pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dotyczące braku równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz wszelkich innych form dyskryminacji (w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną), a także przypadków molestowania (w tym molestowania seksualnego) oraz innych zachowań, które mogą być uznane jako zachowania nieetyczne. Komisja opiniuje również projekty badań naukowych i działań artystycznych pod kątem ich zgodności z zasadami etycznymi.

Komisja realizuje swoje zadania w sposób bezstronny i poufny.
Jej członkinie i członków obowiązuje bezwzględna dyskrecja i zachowanie tajemnicy. 

 • Sposób funkcjonowania Komisji ds. Etyki opisuje Regulamin działalności Komisji ds. Etyki w kadencji 2020-2024
 • W odróżnieniu od komisji dyscyplinarnych działających w uczelni – Komisja ds. Etyki nie wydaje orzeczeń, zawierających rozstrzygnięcie co do winy i kary wraz z przytoczeniem podstaw prawnych. W przypadku, gdy dane zdarzenie nosi znamiona czynu dyscyplinarnego, przekazuje sprawę do dalszego procedowania do ww. komisji.

Zgłoszenia

Sformułowane na piśmie zgłoszenia mogą zostać przekazane bezpośrednio do Komisji (bez konieczności zgłaszania sprawy do władz wydziału):

 • dowolnym członkini / członkowi Komisji osobiście,
 • drogą elektroniczną na adres komisja.etyki@asp.waw.pl (mail obsługują Przewodnicząca i Sekretarz Komisji)
 • przez wysyłkę drogą pocztową na adres Sekretarza Komisji ds. Etyki
  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  ul. Krakowskie Przedmieście 5,
  00-068 Warszawa

Uwaga: Komisja nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych.

kontakt: komisja.etyki@asp.waw.pl

Skład Komisji ds. Etyki

Grafika: dr hab. Ryszard Kajzer, prof. Uczelni